شناسایی ۴ فقره ملک مازاد در وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
شناسایی ۴ فقره ملک مازاد در وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
در بیست و ششمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت 2 ملک وزارت جهاد کشاورزی و 2 ملک وزارت نیرو مازاد تشخیص داده شد که باید در فرآیند مولدسازی قرار گیرند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ در این جلسه مالک رحمتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی ، نماینده رئیس قوه قضائیه ، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی حضور داشتند.

بررسی مازاد بودن ۲ فقره ملک با بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی، و ۲ فقره ملک با بهره برداری وزارت نیرو انجام شد و اعضای این کمیته تخصصی با مازاد بودن این املاک موافقت کردند.

در این جلسه مازاد بودن تعداد ۱۸ فقره ملک با بهره برداری دانشگاه علوم پزشکی  در استان های مرکزی،کرمان و مورد بررسی قرار گرفت و با برخی از این املاک بصورت مشروط به عنوان مازاد موافقت شد. همچنین مازاد بودن ۳۷ فقره ملک با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استان‌های کرمان و خراسان رضوی نیز بررسی شد.

بررسی بسته رونق استان خراسان رضوی در راستای مولد سازی دارایی های دولت از دیگر اقدامات بیست و ششمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت بود.