ریل‌گذاری در امنیت غذایی کشور کلید خورد
ریل‌گذاری در امنیت غذایی کشور کلید خورد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه «ریل گذاری 10 ساله در امنیت غذایی» کلید خورده از تامین اعتبار این سند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ «نیاز به امنیت غذایی» با افزایش جمعیت و تقاضا و تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین بیشتر شده و نیاز است کشور۱۸۰ میلیون تن غذا تا سال  ۱۴۳۰ تولید کند.

مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی از «رونمایی سند امنیت غذایی» خبر می‌دهد که قرار است تا سال ۱۴۱۱ حدود ۱۶۰ میلیون تن غذا در کشور تولید شود و نیاز غذایی کشور را برطرف کند.
وی با بیان اینکه این سند یکی از مهمترین رویدادهای حوزه امنیت غذایی در کشور است، گفت:  سازمان برنامه و بودجه متولی تامین اعتبار اسناد ملی حوزه علم و فناوری اعتبارات لازم برای ۲۲۱ اقدام ملی پیش بینی شده در سند را در نظر خواهد داشت.

این سند از سال ۱۳۹۹ با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مشارکت ۲۶  دستگاه از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دو سال تدوین و به روز رسانی شد.

سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی در جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۱۶۶ و ۱۶۷ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱  و ۱۲/۷/۱۴۰۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روح حاکم بر این سند را  دانش بنیان کردن بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره وری در واحد سطح می‌داند.

درحال حاضر ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور محصولات کشاورزی تولید می شود.