طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد
طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد
نمایندگان در جلسه امروز با اکثریت آرا طرح شفافیت قوای سه‌گانه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبربین آنلاین؛ رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اعمال اصلاحات زیر در این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند:

تبصره ۲ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود.

ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود.

ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مورد صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود.

د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.

– در ماده ۳ عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره ۱ حذف شد.

– در ماده ۳ در تبصره ۲ اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد.

*طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد

همچنین نمایندگان در این جلسه ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.