نیروی انتظامی مجاز به واردات ۲ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی شد
نیروی انتظامی مجاز به واردات ۲ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی شد
براساس مصوبه دولت نیروی انتظامی مجاز به واردات ۲ هزار دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی( هیبریدی) شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ مصوبه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) نسبت به ثبت سفارش، ورود و ترخیص ۲ هزار دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) از محل اعتبارات مصوب مربوط با سود بازرگانی یک درصد ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.۹.۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۳/۱۳۳۳/د/ج مورخ ۱۴۰۲.۶.۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره بند «الف» ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۱) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعتی خودرو مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد:

وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، مجاز است نسبت به ثبت سفارش، ورود و ترخیص (۲ هزار) دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تأیید وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مبنی بر ضرورت واردات خودروهای یاد شده و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.