گرانی بنزین تکذیب شد
گرانی بنزین تکذیب شد
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس: درباره گرانی بنزین هیچ صحبتی در مجلس نشده است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ هادی بیگی نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، گفت:

در حال حاضر اصلاً هیچ صحبتی درباره تغییر قیمت بنزین در مجلس نشده که بخواهیم به واسطه آن بگوییم که مجلس به دولت چراغ سبز داده است یا خیر.

اگر گوینده این مطلب نماینده مجلس باشد، باید خود بهتر بداند که اصلاً چنین موضوعی در مجلس مطرح نشده است.